پازاج: قرار نیست برای سوریان در آمریکا انتخابی بگذاریم