رفتارهای ناهنجار ترافیکی ناشی از عدم توسعه فرهنگی است