مجلس موافقت‌نامه ایران و ترکیه برای استفاده مشترک از مرز زمینی اسندره و سرو را تصویب کرد