کتاب های حسی-لمسی، پل ارتباطی میان کودکان ویژه و عادی است