ماهانه بیش از هشت تن زباله بیمارستانی در بروجرد تولید می شود