نخستین هم اندیشی استعدادهای برتر حوزه برگزار می شود