افق هاي روشن همکاري جامعه جهاني با صنعت پتروشيمي پس از لغو تحريم ها