آرای دیوان عالی کشور شرعی و قانونی است و نیاز به تایید مرجع دیگری ندارد