نقش سازمان ملل متحد در جهان مانند عروسکی دردست آمریکاست