فعالیت تنها مرکز گوهرشناسی استاندارد کشور در اصفهان