روستائیان اهر مقاوم سازی واحدهای مسکونی را در اولویت قرار دهند