اختصاص هزار میلیارد تومان برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی