برگزاری کنفرانس ملی، دانشجویی «جامعه‌شناسی توسعه» در دانشگاه فردوسی