در مورد ورزش و تغذیه بانوان این دروغها بسیار متداول شده است