آیا ابَرتمدن فرازمینی‌ها می‌تواند وجود داشته باشد؟