مجتبی شاکری: باید پروژه ها پیوست مطالعاتی داشته باشد