دور خیر انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا / احتمال افزایش فشار بر یورو