کشته و زخمی شدن ۹۰ عضو طالبان در نقاط مختلف افغانستان