انفجار یک منزل مسکونی به دلیل نشت گاز در درچه +تصاویر