افتتاح همایش بازاریابی ورزشی با حضور رئیس کمیته ملی المپیک