حکایت حریف «چغر و بدبدن» گوش شکسته ها/کشتی کرمانشاه درخاک بی پولی