جایزه ملی فناوری اطلاعات به مراکز علمی برتر اعطا می شود