مرام کشی به سبک مهدی طارمی و وعده بزرگ آقای عابربانک برای جایزه نبرده!