رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد و فرنگی جوانان فردا برگزار می شود