کمیته پیگیری طرحهای سرمایه گذاری در جیرفت راه اندازی شد