مشرف: دوره احزابی مانند مردم و مسلم‌لیگ ساخه نوار به پایان رسیده است