امتحانات مدارس ابتدایی کاهش می یاید/ تقویت مدارس نمونه دولتی