بافت قدیم شهر «فرمهین» در حال تخریب/سرمایه های میراثی شهرمرمت شود