اگر مذاکرات بهم بخورد ظرف پنج سال آینده آمریکا و اقمار بیچاره آنها را پشیمان می‌کنیم