تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ جدیدی درباره فلسطین از سوی پاریس