اجرای موفقیت‌آمیز تست میدانی مواد تعلیق شکن تولیدی محققان کشور در حوزه نفتی