دو کارگر هنگام تعمیر لوله‌های گاز ایستگاه میاحی کشته شدند