در حادثه مهاباد 56 درصد از تبعه خارجی در فضای مجازی فعالیت داشتند