دریافت وجه غیر قانونی در مدارس، این بار با تهدید اولیا و دانش آموزان