توسعه متوازن کشور نیازمند تربیت نیروی انسانی توانمند است