استخدام جدید موسسه فرهنگی هنری آوای جوان رفسنجان در سراسر کشور