بارش تکرگ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت وارد کرد