ادعای عجیب مسلمان و صادقیان درباره مقصد فصل بعدشان