کانون باید از لحاظ کمی نفوذ بیشتری در خانواده‌ها داشته باشد