با شرمندگی، مثالی برای تعدد توقیف در دنیا شده ایم؛ ...