اوباما: توافق هسته‌ای سران میانه رو در داخل ایران را تقویت خواهد کرد