تغییر استانداران و وزرا؛ پاتک رسانه‌ای یا عزم تازه دولت؟