اعتراف ژنرال اسراییلی:نمی توانیم حماس را شکست دهیم