رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بیمه: موارد مشکوک تخلف در بیمه احصا می‌شود