جاده دسترسي خاكي در فاصله 15 متري جاده تاريخي سنگفرش احداث شود