دانشگاه علمي کاربردي دانشگاهي کار آفرين و نسل سوم است