مسئولان دانشگاه در خصوص حرکات موزون و رقص در محیط دانشگاه پاسخگو باشند