کارشناس قرقیز: ایران بازیگری اصلی در مرکز قاره آسیاست