باقری: به بازیکنانم می‌گویم در دربی زیبا بازی کنند