- حمایت انجمن خدمات پس از فروش از طرح اصالت قطعه سایپا یدک